หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมุทร ข่าขันมณี

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง2

รายละเอียด

ที่อยู่บ้านเลขที่ ๔๐๔ ม.๓ ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์สายด่วน0986494990

อีเมล