หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสราวุธ ธิติรัตนโชติ

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

  สายด่วน 0964178198

 • thumbnail

  นายสุวรรณ์ โคตุทา

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง1

  สายด่วน 0629983965

 • thumbnail

  นายสมุทร ข่าขันมณี

  รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง2

  สายด่วน0986494990

 • thumbnail

  นายสนอง ประนางรอง

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล

  สายด่วน 0887388355

 • thumbnail

  นายบุญยืน ยกดี

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล

  สายด่วน 0930944754

 • thumbnail

  นางสาวสิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์

  ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

  สายด่วน 0811572636