หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสราวุธ ธิติรัตนโชติ

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

 • thumbnail

  นายสำเรียง คงสุขมาก

  รองนายกเทศมนตรีฯ ๑

 • thumbnail

  นายสนอง ประนางรอง

  รองนายกเทศมนตรีฯ ๒

 • thumbnail

  นายสำเรียง จำปีกาง

  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

 • thumbnail

  นายสำเนา อุปไมย์

  ปรึกษานายกเทศมนตรี