หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

 • thumbnail

  นายเรืองชวโรจน์ สาขะจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  • thumbnail

   นายลวด ราษกล

   ภารโรง

  • thumbnail

   นายวิชาญ ชะนะกูล

   คนงาน

  • thumbnail

   นายวิชาญ ชะนะกูล

   คนงาน

  คณะผู้บริหาร

  • thumbnail

   นายสราวุธ ธิติรัตนโชติ

   นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

   สายด่วน 0964178198

  • thumbnail

   นายสุวรรณ์ โคตุทา

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง1

   สายด่วน 0629983965

  • thumbnail

   นายสมุทร ข่าขันมณี

   รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง2

   สายด่วน 0986494990

  • thumbnail

   นายสนอง ประนางรอง

   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล

   สายด่วน 0887388355

  • thumbnail

   นายบุญยืน ยกดี

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล

   สายด่วน 0930944754

  สมาชิกสภาองค์การ

  • thumbnail

   นางอุบล แก้วเพชร

   ประธานสภาเทศบาล

   0800043701

  • thumbnail

   นางชวารา บุญยรัตน์

   รองประธานสภาเทศบาล

   0960594285

  • thumbnail

   นายสมพงษ์ เทียบหว้า

   เลขานุการสภาเทศบาล

   0933836318

  • thumbnail

   นายประดิษฐ์ ทองหล่อ

   สท. เขต 1

   ๐๖๔ ๔๖๑ ๖๒๑๙

  • thumbnail

   นางรัสมี อรุณศรี

   สท.เขต1

   ๐๙๑ ๘๑๐ ๖๗๓๙

  • thumbnail

   นายสุภาพ รสน้อย

   สท. เขต 1

   ๐๙๕ ๖๑๓ ๒๒๕๖

  • thumbnail

   นายปวน ติ่งนางรอง

   สท. เขต 1

   ๐๘๘ ๓๕๕ ๗๓๐

  • thumbnail

   นายทองจันทร์ คุ้มไพฑูรย์

   สท.เขต1

   ๐๙๘ ๑๕๑ ๖๔๒๘

  • thumbnail

   นางปราณี ศรีสมศักดิ์

   สท.เขต2

   ๐๘๓ ๓๑๖ ๒๘๔๒

  • thumbnail

   นายพั่ว เจตบุตร

   สท. เขต 2

   ๐๘๐ ๗๒๗ ๔๑๔๘

  • thumbnail

   นางสาวพิมพิศ วงศ์อุดทา

   สท.เขต2

   ๐๙๒ ๗๒๕ ๖๗๑๔

  • thumbnail

   นายชน ประจักษ์

   สท.เขต2

   ๐๙๘ ๔๘๕ ๓๘๕๘

  หัวหน้าส่วนราชการ

  • thumbnail

   น.ส.สิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์

   ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

   สายด่วน 0811572636

  สำนักปลัด

  • thumbnail

   องอาจ จัตุกูล

   หัวหน้าสำนักปลัด

  • thumbnail

   นายเริงฤทธิ์ มีแย้มภักตร์

   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  • thumbnail

   นางสาวสังวาลย์ บวรชาติ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  • thumbnail

   นายสุนทร วะปะนัง

   นิติกรชำนาญการ

  • thumbnail

   นางปทิตตา ไขว้พันธุ์

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวธนัชพร ขวัญบุรี

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวปิยนันท์ จุ้ยกระโทก

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวชัญณานุช ติคำรัมย์

   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  • thumbnail

   สิบเอกพลสัณห์ หงษ์วิเศษ

   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวณัทชลิดา ศรีบาล

   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • thumbnail

   นางสาวดารารัตน์ แฉล้มชาติ

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  • thumbnail

   สิบเอกธนิต เหล็กกับทอง

   พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

  • thumbnail

   นายอุทิศ สีสังข์

   ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  • thumbnail

   นายวันชัย น้อยพลี

   พนักงานดับเพลิง

  • thumbnail

   นายชำนาญ อ่ำเอี่ยมศรี

   พนักงานขับรถยนต์

  • thumbnail

   นายวิชาญ ชะนะกูล

   คนงาน

  กองคลัง

  • thumbnail

   นางศิริพร สวนดอกไม้

   ผู้อำนวยการกองคลัง

  • thumbnail

   ว่าง

   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  • thumbnail

   นางสาวสุพิน ดวงนิล

   นักวิชาการคลังชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวสายทอง เสกขา

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวเปรมา ภักดีพินิจ

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวปภาดา กองศักดิ์

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวนฤมล จิตรวงศา

   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวรสริน ยอดเยี่ยมแกร

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  กองช่าง

  • thumbnail

   นายรุ่งศักดิ์ บุญมี

   หัวหน้ากองช่าง

  • thumbnail

   นายเด็จดวง น้อยพลี

   นายช่างโยธา

  • thumbnail

   นางฐิตาภา แพกำเนิด

   เจ้าพนักงานธุรการ

  • thumbnail

   นายวิชาญ จิตรวงศา

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  กองการศึกษา ศาสนาฯ

  • thumbnail

   นายจิตรติพงษ์ การงานดี

   หัวหน้ากองการศึกษา

  • thumbnail

   น.ส.มณัฐศิกาญจน์ หงษ์สอง

   นักวิชาการศึกษา

  • thumbnail

   นางจารุนันท์ เพ็ชรเลิศ

   ครูผู้ดูแลเด็ก

  • thumbnail

   นางวันเพ็ญ หุบครบุรี

   ผู้ดูแลเด็ก

  • thumbnail

   นางสุรีรัตน์ ครองไธสง

   ผู้ดูแลเด็ก

  • thumbnail

   น.ส.ฐิติชญา เสิ้งสูงเนิน

   ผู้ดูแลเด็ก

  กองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   นายปรัชญา ด้วงนางรอง

   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  • thumbnail

   น.ส.กุลพร มีมูล

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

  • thumbnail

   นางเพ็ญศรี เลิศตระกูลไพศาล

   นักพัฒนาชุมชน

  • thumbnail

   นายอภิรักษ์ วงศาโรจน์

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  • thumbnail

   นายสังวาล ครองไธสง

   คนงานทั่วไป

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • thumbnail

   สิบเอกพลสัณห์ หงส์วิเศษ

   เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • thumbnail

   นางสาวพัฒยากรณ์ จำปีกาง

   คนงานทั่วไป

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

   นางสาววีราพร พิลาวุธ

   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ