หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสราวุธ ธิติรัตนโชติ

  นายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

 • thumbnail

  นายสำเรียง คงสุขมาก

  รองนายกเทศมนตรีฯ ๑

 • thumbnail

  นายสนอง ประนางรอง

  รองนายกเทศมนตรีฯ ๒

 • thumbnail

  นายสำเรียง จำปีกาง

  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

 • thumbnail

  นายสำเนา อุปไมย์

  ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชัย ประชุมดี

  ประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายอุบล ชาอินทร์

  รองประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายบุญสรวง บุญถม

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นางชลอ เสกขา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นายชาลี พลหนองหลวง

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

 • thumbnail

  นายชน ประจักษ์

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

 • thumbnail

  นายทรงพล คงสิน

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นายทองจันทร์ คุ้มไพฑูรย์

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นายบุญยืน ยกดี

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

 • thumbnail

  นายอ่อน ชะนะกูล

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

 • thumbnail

  นายสุวรรณ โคตุทา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นายบุญธรรม สายหยุด

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

สำนักปลัด

 • thumbnail

  น.ส.สิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์

  ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

 • thumbnail

  น.ส.สังวาลย์ บวรชาติ

  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางปทิตตา ไขว้พันธุ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุนทร วะปะนัง

  นิติกร

 • thumbnail

  น.ส.ธนัชพร ขวัญบุรี

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.ปิยนันท์ จุ้ยกระโทก

  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  น.ส.ภัสกมล เลิศธนนิวัฒน์

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์ ประสิทธิ์พันธุ์

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.ดารารัตน์ แฉล้มชาติ ผู้ช่วยบุคลากร

  น.ส.ดารารัตน์ แฉล้มชาติ ผู้ช่วยบุคลากร

 • thumbnail

  น.ส.จิตรกัญญา ศรีบาล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

 • thumbnail

  นายอุทิศ สีสังข์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  สิบเอกธนิต เหล็กกับทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายจุลภูมิ ทุมทุมา

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายอดิเรก สืบสำราญ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายพิชิต สีดาดี

  ยาม (สำนักปลัด)

 • thumbnail

  นายลวด ราชกล

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายชำนาญ อ่ำเอี่ยมศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายวันชัย น้อยพลี

  พนักงานดับเพลิง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศิริพร สวนดอกไม้

  ผู้อำนวยารกองคลัง

 • thumbnail

  นางอารีย์ จงประโคน

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  น.ส.ทิพย์วัล เสิ้งสูงเนิน

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.สายทอง เสกขา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  น.ส.นฤมล โพธิขำ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  น.ส.ปภาดา กองศักดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.กนกวรรณ ดีสวัสดิ์

  จพง.การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.เปรมา ภักดีพินิจ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  น.ส.ราตรี ยอดเยี่ยมแกร

  ผช.จนท.การเงินและบัญชี

กองช่าง

 • thumbnail

  นายรุ่งศักดิ์ บุญมี

  หัวหน้ากองช่าง

 • thumbnail

  นายเด็จดวง น้อยพลี

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายกิตติชาคร ยอดนครจง

  ช่างสำรวจ

 • thumbnail

  นางฐิตาภา แพกำเนิด

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิชาญ จิตรวงศา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางจงเจต โคกทอง

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายจิตรติพงษ์ การงานดี

  หัวหน้ากองการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.มณัฐศิกาญจน์ หงษ์สอง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางจารุนันท์ เพ็ชรเลิศ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ หุบครบุรี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสุรีรัตน์ ครองไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.ฐิติชญา เสิ้งสูงเนิน

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  น.ส.กุลพร มีมูล

  หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี เลิศตระกูลไพศาล

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายอภิรักษ์ วงศาโรจน์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายสังวาล ครองไธสง

  คนงานทั่วไป

Unknown

 • thumbnail

  สิบเอกพลสัณห์ หงส์วิเศษ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.ศุภลักษณ์ ฤทธิ์พันธ์ม่วง

  ผช.จพง.สาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวพัฒยากรณ์ จำปีกาง

  คนงานทั่วไป

Unknown

 • thumbnail

  น.ส.สิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์

  ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอ