หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสราวุธ ธิติรัตนโชติ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองตะครอง

รายละเอียด

ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๒ ม. ๑๑ ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์สายด่วน 0964178198

อีเมล