หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุทิศ สีสังข์

กลุ่มบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล