หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางศิริพร สวนดอกไม้

กลุ่มบุคลากรกองคลัง

ตำแหน่งผู้อำนวยารกองคลัง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล