หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

Unknown

 • thumbnail

  สิบเอกพลสัณห์ หงส์วิเศษ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.ศุภลักษณ์ ฤทธิ์พันธ์ม่วง

  ผช.จพง.สาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสาวพัฒยากรณ์ จำปีกาง

  คนงานทั่วไป