หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นายองอาจ จัตุกูล

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวพัฒยากรณ์ จำปีกาง

  คนงาน

 • thumbnail

  นางสาวรุจิรา ตำภู

  คนงาน

 • thumbnail

  นายพีระพงษ์ ไตรภูธร

  คนงาน