หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวกุลพร มีมูล

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางฐิตาภา แพกำเหนิด

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวภัสกมล เลิศธนานิวัฒน์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอภิรักษ์ วงศาโรจน์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายสังวาล ครองไธสง

  คนงาน