หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  น.ส.กุลพร มีมูล

  หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี เลิศตระกูลไพศาล

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายอภิรักษ์ วงศาโรจน์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายสังวาล ครองไธสง

  คนงานทั่วไป