หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายจิตรติพงษ์ การงานดี

  หัวหน้ากองการศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.มณัฐศิกาญจน์ หงษ์สอง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางจารุนันท์ เพ็ชรเลิศ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ หุบครบุรี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสุรีรัตน์ ครองไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  น.ส.ฐิติชญา เสิ้งสูงเนิน

  ผู้ดูแลเด็ก