หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายจิตรติพงษ์ การงานดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนงเยาว์ เสกขา

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสุรีรัตน์ เพ็ชรเลิศ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวลลิตา แก้วสนิท

  ครู

 • thumbnail

  นางชนิกานต์ ธิติรัตนโชติ

  ครู

 • thumbnail

  นางกชนิภา จันทวะรี

  ผู้ดูแลเด็ก