หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศิริพร สวนดอกไม้

  ผู้อำนวยารกองคลัง

 • thumbnail

  นางอารีย์ จงประโคน

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  น.ส.ทิพย์วัล เสิ้งสูงเนิน

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.สายทอง เสกขา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  น.ส.นฤมล โพธิขำ

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  น.ส.ปภาดา กองศักดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.กนกวรรณ ดีสวัสดิ์

  จพง.การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.เปรมา ภักดีพินิจ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  น.ส.ราตรี ยอดเยี่ยมแกร

  ผช.จนท.การเงินและบัญชี