หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศิริพร สวนดอกไม้

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางศรุดา บวรชาติ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • thumbnail

  นางสาวสุพิน ดวงนิล

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสายทอง เสกขา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวเปรมา ภักดีพินิจ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวปภาดา กองศักดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล จิตรวงศา

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวรสริน ยอดเยี่ยมแกร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี