หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

สำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นายองอาจ จัตุกูล

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • thumbnail

  นายเริงฤทธิ์ มีแย้มภักตร์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวสังวาลย์ บวรชาติ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุนทร วะปะนัง

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางปทิตตา ไขว้พันธุ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวธนัชพร ขวัญบุรี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวปิยนันท์ จุ้ยกระโทก

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชัญณานุช ติคำรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  สิบเอกพลสัณห์ หงษ์วิเศษ

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวณัทชลิดา ศรีบาล

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวดารารัตน์ แฉล้มชาติ

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  สิบเอกธนิต เหล็กกับทอง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นางสาวจุฬาภิชญ์ รัตนะ

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอุทิศ สีสังข์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวันชัย น้อยพลี

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายชำนาญ อ่ำเอี่่ยมศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายยุรนันท์ พูลสวัสดิ์

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายวิชาญ ชะนะกูล

  คนงาน

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา เสกขา

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสราวุฒิ ตูบไธสง

  คนงาน