หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  น.ส.สิริกาญจน์ ธรรุกขสนธิ์

  ปลัดเทศบาลตำบลหนองตะครอง

 • thumbnail

  น.ส.สังวาลย์ บวรชาติ

  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางปทิตตา ไขว้พันธุ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุนทร วะปะนัง

  นิติกร

 • thumbnail

  น.ส.ธนัชพร ขวัญบุรี

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  น.ส.ปิยนันท์ จุ้ยกระโทก

  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  น.ส.ภัสกมล เลิศธนนิวัฒน์

  เจ้าพนักงานทะเบียน

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์ ประสิทธิ์พันธุ์

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  น.ส.ดารารัตน์ แฉล้มชาติ ผู้ช่วยบุคลากร

  น.ส.ดารารัตน์ แฉล้มชาติ ผู้ช่วยบุคลากร

 • thumbnail

  น.ส.จิตรกัญญา ศรีบาล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

 • thumbnail

  นายอุทิศ สีสังข์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  สิบเอกธนิต เหล็กกับทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายจุลภูมิ ทุมทุมา

  พนักงานดับเพลิง

 • thumbnail

  นายอดิเรก สืบสำราญ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายพิชิต สีดาดี

  ยาม (สำนักปลัด)

 • thumbnail

  นายลวด ราชกล

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นายชำนาญ อ่ำเอี่ยมศรี

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายวันชัย น้อยพลี

  พนักงานดับเพลิง