หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชัย ประชุมดี

  ประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายอุบล ชาอินทร์

  รองประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายบุญสรวง บุญถม

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นางชลอ เสกขา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นายชาลี พลหนองหลวง

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

 • thumbnail

  นายชน ประจักษ์

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

 • thumbnail

  นายทรงพล คงสิน

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นายทองจันทร์ คุ้มไพฑูรย์

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นายบุญยืน ยกดี

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

 • thumbnail

  นายอ่อน ชะนะกูล

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒

 • thumbnail

  นายสุวรรณ โคตุทา

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

 • thumbnail

  นายบุญธรรม สายหยุด

  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑