หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางอุบล แก้วเพชร

  ประธานสภาเทศบาล

  0800043701

 • thumbnail

  นางชวารา บุญยรัตน์

  รองประธานสภาเทศบาล

  0960594285

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ เทียบหว้า

  เลขานุการสภาเทศบาล

  0933836318

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ

  สท. เขต 1

  ๐๖๔ ๔๖๑ ๖๒๑๙

 • thumbnail

  นางรัสมี อรุณศรี

  สท.เขต1

  ๐๙๑ ๘๑๐ ๖๗๓๙

 • thumbnail

  นายสุภาพ รสน้อย

  สท. เขต 1

  ๐๙๕ ๖๑๓ ๒๒๕๖

 • thumbnail

  นายปวน ติ่งนางรอง

  สท. เขต 1

  ๐๘๘ ๓๕๕ ๗๓๐

 • thumbnail

  นายทองจันทร์ คุ้มไพฑูรย์

  สท.เขต1

  ๐๙๘ ๑๕๑ ๖๔๒๘

 • thumbnail

  นางปราณี ศรีสมศักดิ์

  สท.เขต2

  ๐๘๓ ๓๑๖ ๒๘๔๒

 • thumbnail

  นายพั่ว เจตบุตร

  สท. เขต 2

  ๐๘๐ ๗๒๗ ๔๑๔๘

 • thumbnail

  นางสาวพิมพิศ วงศ์อุดทา

  สท.เขต2

  ๐๙๒ ๗๒๕ ๖๗๑๔

 • thumbnail

  นายชน ประจักษ์

  สท.เขต2

  ๐๙๘ ๔๘๕ ๓๘๕๘