หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


" หนองตะครองเมืองน่าอยู่ คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาวประชามีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา ใส่ใจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองตะครอง:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางอุบล แก้วเพชร

  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองตะครอง

  โทรศัพท์080-004-3701

 • thumbnail

  นางชวารา บุญยรัตน์

  รองประธานสภาเทศบาล

  โทรศัพท์096-059-4285

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ เทียบหว้า

  เลขานุการสภาเทศบาล

  โทรศัพท์093-383-6318

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ ทองหล่อ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครองเขต 1

  โทรศัพท์064-461-6219

 • thumbnail

  นางรัสมี อรุณศรี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครองเขต1

  โทรศัพท์091-810-6739

 • thumbnail

  นายสุภาพ รสน้อย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครองเขต 1

  โทรศัพท์095-613-2256

 • thumbnail

  นายปวน ติ่งนางรอง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครอง เขต 1

  โทรศัพท์088-835-5730

 • thumbnail

  นายทองจันทร์ คุ้มไพฑูรย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครองเขต1

  โทรศัพท์098-151-6428

 • thumbnail

  นางปราณี ศรีสมศักดิ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครองเขต2

  โทรศัพท์083-316-2842

 • thumbnail

  นายพั่ว เจตบุตร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครองเขต 2

  โทรศัพท์080-727-4148

 • thumbnail

  นางสาวพิมพิศ วงศ์อุดทา

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครองเขต2

  โทรศัพท์092-725-6714

 • thumbnail

  นายชน ประจักษ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตะครองเขต2

  โทรศัพท์098-485-3858